12 జన, 2013

 
ఇది గుంటూరు శేషెంద్ర శర్మ గారు పుట్టపర్తి వారికి వ్రాసిన లేఖ 
వారి చేతి వ్రాత 
భావాలు 
ఆలోచనలు 
అన్నీ మనం తెలుసుకోవాలని కుతూహలంగా వుండటం సహజమే కదా శేషేంద్ర గారి పుస్తకానికి పీఠిక వ్రాసిన సందర్భంలో 
పుట్టపర్తి వారికి వ్రాసిన లేఖ ఇది 
చదివి ఆనందించంది..

వ్యాఖ్యలు లేవు :

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి