31 మార్చి, 2013

అవి అహోబిలం గుహలు ..

కప్పకి పాము శత్రువు ..
సిం హానికి  ఏనుగు శత్రువు ..
ముంగిస పాము శత్రువులు 
గ్రద్ద కోడి పిల్లల నెత్తుకు  పోతుంది 

జన్మ జన్మాంతర శత్రుత్వం ఉపాధుల మధ్య 
పులి మేకకు పాలిస్తే 
అది మరుసటి రోజు పేపరులో న్యూసు 
వాడెవడో చిట్ట చివర్లో ఉపాధిని గెలవటానికి 
ప్రయత్నం  జరిగింది 
పులిగా వుండగా ఏ మహాత్మ దర్శ నం  చేతనో 
అది తెలియ కుండానే ఆనందం పొందింది 
మనస్సు బాగుపడింది 

ఇది తెలియ కుండా 
వాటి మనస్సులో కూడా జరుగుతుంది 
వాటికీ మనసుం టుంది కదా 

సాయి బాబా మసీదులో వుండగా 
ఒక పులి మసీదులోకి వచ్చింది 
సాయిని చూ సిం ది . 
సాయి పులిని చూసారు.. 
అది చచ్చిపోయింది 

పులి లోపల అపార క్రౌర్యం నిండిన మనస్సు 
ఒక మహాను భావుని దర్శనంతో 
అపారమైన సత్వ గుణం లోకి వెళుతుంది 
ఇక ఆ ఉపాధిలో ఆ జీవుడు ఇమడలేదు 

తెలిసో తెలియకో మహాత్మ  దర్శ నం చేస్తే 
దానికి తెలియ కుండానే దాని క్రౌర్యం అణిగి పోతుంది 
ఆ ప్రకంపనలు 
అది క్రూర జంతువైనా 
దాని రజో గుణ తమో గుణ ప్రభావాలు తగ్గిపోతాయి 
అది వారి గొప్పదనం 

అవి అహోబిలం గుహలు ..
యువ పుట్టపర్తి ఒక గుహలో 
కనులు మూసుకుని ఏదో జపిస్తూ ..

అతనికి జీవితంపై ప్రేమ లేదు..
మరణం పై భయం లేదు ..
అప్పటికే 
కవిగా పండితునిగా తిరుగులేని పేరు ప్రతిష్టలు 
అతనికి కావలసిన దే మో 
అతనికి పరమాత్మకే తెలుసు 

పరమాత్మ ఇవ్వడు  
ఇతను ప్రయత్నం మానడు  .. 

అవి అహోబిలం గుహలు .. 
మనుష్య సంచారం లేదు 

బయట చండ ప్రచండంగా ఎండ 
నీటి గుక్క దొరికే దారి లేదు 
అయినా పుట్టపర్తికి వాటి విచారం లేదు 

పుట్టపర్తికి దాహమైతే 
పరమాత్మ నీటిని పట్టుకు వస్తాడు మరి... 
గుహలో అక్కడక్కడా అ ల్లుకున్న లతలు 
చిన్న చిన్న క్రిమి కీటకాలు 

పుట్టపర్తి పెదవులు  కదులు తున్నాయి 
శరీరం నిశ్చలంగా మనసు మరింత నిశ్చలంగా 

ఇంతలో ..
దగ్గరలో  పెద్దపులి గాండ్రింపు .. 
మళ్ళీ .. 
మళ్ళీ .. 
గాండ్రింపు .. 

ఇంకెవరికైనా గుండె లవిసి పోతాయి 
కొం దరికి గుండె లాగి పోతాయి 
పై ప్రాణాలు పైనే పోతాయి కొందరికి 

నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరిచాడు పుట్టపర్తి 
ఎదురుగ పెద్ద పులి ..
అయిపోయింది ఇవ్వాళతో జీవితం క్లోస్ .. 
'పోనీలే ..
పులి చేతిలో చస్తే వచ్చే జన్మలో 
మహారాజుగా పుడతాం ..'
అనుకున్నాడు పుట్టపర్తి 

పులిని చూసాడు సూటిగా ..
పులీ పుట్టపర్తిని సూటి గా చూసింది ..
కొన్ని క్షణాలు గడిచాయి .. 

విచి త్రం .. 
పులి వెనుదిరిగి పోయింది మౌ నం గా..

వ్యాఖ్యలు లేవు :

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి