21 జూన్, 2013

యీ జడ కాష్ఠము నేడిపించి నీ సంతము దీర్చుకో..
వ్యాఖ్యలు లేవు :

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి