11 అక్టో, 2013

 1947 ఫిబ్రవరి న శివతాండవం లోని శివాలాస్యం 
"భారతి"లో ప్రచురింపబడింది.
సేకరణ : శ్రీ రామావఝుల శ్రీశైలం
సమర్పణ : పుట్టపర్తి అనూరాధ వ్యాఖ్యలు లేవు :

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి