7 జన, 2014

సంజీవ్ దేవ్


 శ్రీ సంజీవ్ దేవ్ గారు పుట్టపర్తి గురించి చెప్పిన వ్యాసమిది 
కలకత్తా ఆంధ్ర సాహిత్య పరిషత్ సన్మాన సభలో పాల్గొని తిరిగి కడప వెళ్తూ పుట్టపర్తి నెల్లూరులోని శ్రీ నేల నూతల కృష్ణ మూర్తి గారింట్లో దిగటం 
అంతకు ముందే ఆతిధ్యం పొందుతున్న సంజీవ్ దేవ్ గారిని 
కలవటం జరిగింది 

రవీంద్ర శతవార్షిక సభలకు సంజీవ్ దేవ్ గారు 
అక్కడికి ఆహ్వానించ బడి 
నేల నూతల వారి ఆతిధ్యం పొందుతున్నారు వారు 
 సాహిత్యాభిమానులు కవులకు కళా కారులకు 
తమ ఇంట.  ఆతిధ్యం ఇవ్వటం జరిగేది
పుట్టపర్తితో మూడు రోజులు కలిసి వుండటం 
తానూ చూసిన పుట్టపర్తిని మనకు అందిస్తున్నారు సంజీవ దేవ్ 
  

 


 

1 వ్యాఖ్య :