21 జూన్, 2014

సాహితీ సహృదయ శిఖామణి పిట్ దొరసానమ్మ


పుట్టపర్తికి ఆంగ్ల హృదయాలను పరిచయం చేసిన పిట్ దొరసాని గురించిన వివరాలివి..
ఇందులో పుట్టపర్తి ప్రస్థావన లేదుగాని
పుట్టపర్తిని తల్లిలా ఒడిచేర్చుకున్న పిట్ వ్యక్తిత్వం.. అర్థమవుతుంది.. ఈ పేపర్ కటింగ్ శ్రీ శైలం గారు నాకు అంద జేసారు .. వారికి కృతజ్ఞ తలు 
వ్యాఖ్యలు లేవు :

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి