6 ఆగ, 2014

నిక్కమైన మంచి నీలమొక్కటి చాలు... తళ్కు బెళ్కు రాళ్ళు తట్టెడేల


వ్యాఖ్యలు లేవు :

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి