21 జులై, 2015

పరుల ప్రశంస జేసి నవ భాగ్యములందుటకంటె..సరస్వతీ పుత్రుని పాద్యము.


1 వ్యాఖ్య :