4 అక్టో, 2015

వసుచరిత్ర సాహితీ సౌరభములు

వసుచరిత్ర సాహితీ సౌరభములు

దివాకర్ల వేంకటావధాని వారి పీఠికతో..
పుట్టపర్తి ప్రియ పుత్రిక పుట్టపర్తి అనూరాధ భక్తిపూర్వక సమర్పణ

వ్యాఖ్యలు లేవు :

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి