24 నవం, 2012

పుట్టపర్తి వారి గురించి అద్దేపల్లి రామమోహన రావ్పుట్టపర్తి వారి గురించి    
అద్దేపల్లి రామమోహన రావ్

ఆయన శివతాండవం
గుండెల్ని తాండవ మాడిస్తుంది.
ప్రాచీన ధోరణి గల గొప్ప కవుల 
మొదటి వరుసలో వుంటాడు.

-అద్దేపల్లి రామమోహన రావ్

వ్యాఖ్యలు లేవు :

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి