30 డిసెం, 2012

amma avanti sundarai photo పర్తి
                                             శ్రీమతి పుట్టపర్తి కనకమ్మ 

                 అనాళ్ళలో ఎందరో ఇళ్ళలో పెట్టుకొని అమ్మవారిలా కొలచిన అమ్మ
amma


వ్యాఖ్యలు లేవు :

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి