30 డిసెం, 2012

ఒక శక్తి స్వరూపం ముందు మరో శక్తి స్వరూపం ఒక శక్తి స్వరూపం ముందు మరో శక్తి స్వరూపం

                            

వ్యాఖ్యలు లేవు :

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి