2 ఆగ, 2014

శ్రీ రాధాదేవి

శ్రీ రాధాదేవి  కృతి అష్టాక్షరీ కృతుల లోనిది 
అయ్య రచన
అక్కయ్యలందరికీ నేర్పించే వారు
అయ్య స్వరపరిచిన రాగం 

(పెద్ద జమాలప్ప గారితో కలిసి )నాగ క్కయ్య పాడింది
తరువాత మంగళం పల్లి ఆకాశవాణి   కోసం పాడినారు..
వ్యాఖ్యలు లేవు :

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి