28 అక్టో, 2015

తాను తనకొక్కనికె అర్థమైనవాడు ఘనుడు..


వ్యాఖ్యలు లేవు :

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి