19 నవం, 2012

పుట్టపర్తి మాటలలో కుందుర్తిపుట్టపర్తి మాటలలో కుందుర్తి 


ఇతని కొన్ని రచనలే చూచినాను
ఇతన్ని గూర్చి స్పష్టమైన భావం నాకు లేదు.

వ్యాఖ్యలు లేవు :

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి