19 నవం, 2012

Harindranath Chattapadhyaya New Delhi 10.4.1953
Leaves in the Wind of 
Puttaparthi Narayana charya
does give us 
an insight into the soul,heart and mind 
of a genuine poet.
It is a book of sensitive poetry

- Harindranath Chattapadhyaya New Delhi 10.4.1953

వ్యాఖ్యలు లేవు :

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి