16 నవం, 2012

గజ్జెల మల్లారెడ్డి.
                                              
                              గజ్జెల మల్లారెడ్డి.జ్ఞానపీఠ రాలేదని గ్లానిచెంది లాభమేమి,
పట్టువిద్యలోతెరుగని 
బాధవల్ల ఫలితమేమి,
పైరవీలు లేనిది చిరు పదవి రాదు మహాకవీ,
సామర్థ్యానికి నూకలు చెల్లినాయి కళారవీ..  

గజ్జెల మల్లారెడ్డి. 
మాటలకచేరి ఉదయంలో..

వ్యాఖ్యలు లేవు :

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి