4 మార్చి, 2012

శివ తాండవ కావ్య గుణములు..శ్రీపాద గోపాలకృష్ణ మూర్తిశివతాండవం పలికిన అయ్య నోట..  
కృష్ణ లీలలు..
అయ్య నోట వినాలని వుందని కోరారు..
అదేవిటో మీరూ చూడండి.
అయ్య శివతాండవం..
1961 లో శ్రీ పాద గోపాల కృష్ణ మూర్తి గారు ..
పీఠిక వ్రాసినారు.
 
శివతాండవం..
జర్మను భాషలొకి అనువాదమైంది..

హిందీలోకి ..
ఇద్దరు ముగ్గురు పరివర్తించినారు..
నేను వానిని చూచినాను కూడా..
టువంటి గ్రంధాలు పరివర్తించటం కష్టం..
ఇటువంటి కార్యాల గౌరవం ..
ముఖ్యంగా శబ్దంపైన ఆధార పడుతుంది..
ఇంగ్లీషులోకి తెద్దామని..
 నేనే ఎన్నో సార్లు ప్రయత్నించినాను.
 కానీ..
 ఆ భాషాంతరీకరణం..
 నాకు ఎన్నడూ తృప్తి నిచ్చిందే లేదు..

అయ్యతొలిపలుకులు ..
 
రష్యన్ ఎంబసీ వారు కూడా..
శివతాండవాన్ని చదివించుకొని విన్నారు ..
అమితంగా ఆనందించారు.
 
రష్యన్ ఎంబసీ వారు..
అయ్యను అప్పట్లో సన్మానిస్తే..
అయ్య  రష్యన్ లోనే ఉపన్యసించి వారిని అబ్బురపరిచారు..
 
"శ్రీ శ్రీ గారి మహా ప్రస్థానంలా..
దీన్ని ముద్రించి..
పెద్ద వెల పెట్టి ..
నాకు ఆర్థికంగా యేదైనా..
ఉపయోగపడేటట్లు చేయాలని.. 
శ్రీ ధన్ గారు.. సంకల్పించారు..
 
ణానుబంధాలు ..
మహా విచిత్రంగా వుంటాయి..
భౌతిక కారణాలతో ..
వాని స్వరూప నిర్ణయాన్ని చేయడం కష్టం..!!"

 
ధన్ గారు వచ్చి ..
అయ్య పరిస్థితి చూసి..
ఒక మహా కవి నిస్సహాయుడుగా ..
నిలబడి పోవటమేమిటని ..??
తన స్వంత ధనంతో..
శివతాండవాన్ని ముద్రించి ఇచ్చారు.. 
బాపు గారు బొమ్మలు వేసారు..
కానీ ..
అవి ఎలా అమ్మాలి..??

 
ఎంతయినా ..
కొంత లౌకిక జ్ఞానం లేకపోతే ఎంత కష్టం..!!!
 

ఒకరి ముందు తలవంచటం ..
చేతులు కట్టుకు నిలబడటం వల్లనే ..
ఎందరో ఎన్నో పదవులు ..
అర్హత లేకపోయినా  ..
చిన్న వయసులోనే..
సాధించుకుంటున్నారు..!!!
 
ప్రాపంచిక వ్యవహారజ్ఞానం లేకపోయిన..
మేధో జీవి ఆత్మ కథ..
అయ్య కథ అవుతుందేమో..
అతడు గ్రహాంతర వాసిలా బిత్తరపోక తప్పదు..
 
సరే..
1961 లో ..
శ్రీపాద గోపాల కృష్నమూర్తి గారు పీఠిక రాస్తూ..
కృష్ణ లీలలు..
అయ్య నోట వినాలని వుందని కోరారు..
అదేవిటో మీరూ చూడండి..

 
శివ తాండవ కావ్య గుణములు..
శ్రీపాద గోపాలకృష్ణ మూర్తి

సత్కావ్యమును..
పదే పదే చదివి ఆనందించడమే శోభ కానీ..,
 దానిని విశ్లేషించి ..
అందాలు చూప యత్నించడము శోభ కాదు. 

అయితే ..
శివతాండవ పునర్ముద్రణ చేయించే సందర్భములో మిత్రులు నేలనూతల  కృష్ణ మూర్తి గారు ..
కావ్య గుణ ప్రస్తావన చేయమని..
 నాకు పని పెట్టినారు. 

ఆ అవకాశాన్ని పురస్కరించౌకుని..
శివతాండవముతో..
 సంబంధము కల్పించుకున్న..
నా చాపల్యమును సహించి..
యీ నాలుగు మాటల తాత్పర్యమును..
గ్రహించండని మనవి..!!
 
తన భావాల్నీ..
ఉత్సాహాన్నీ ..
కరుణనూ..
జుగుప్సనూ ..
భయాన్నీ ..
హాసాన్నీ ..
చదువరులకు కూడా కలిగించాలని..
కవి కావ్య రచన చేస్తాడు...!!

ఏ భావాలు చదువరికి కలిగి..
వాటి ఫలితమైన ఆనందంతో..
అతని హృదయము సంతుష్టి చెందడాన్ని..
రసానందము పొందడమంటారు...!!

శివతాండవములో..
కవి ..
ఆ తాండవమును..
ఊహా రంగము మీద దర్శించిన ఆశ్చర్యాన్ని ..
మాటలతో ..
పదకవితలో ..
వర్ణిస్తే ..
మనం చదివి ఆశ్చర్య చకితుల మౌతాము ..!!

" అలలై బంగరు కలలై పగడపు బులుగుల వలె మబ్బులు విరిసినయవి " .. 

"చతురాననుడే సవదరించునట శర్వునకుత్తమ సర్ప విభూషలు.."..

"శ్రుతిబట్టుటకు భృంగమ్ములు గొంతులు సవదరించెనట.."

"సెలకన్నెలు కుచ్చెళులెల్లడ 
విచ్చల విడిగా దుసికిళ్ళాడగ 
నాకసమున పరుగిడెనట.."

" సంధ్యా బిబ్బోకవతి ..
నవకుసుంభరాగవసనము ధరించెనట .."
శివపూజకు..!! 

అర్ధేందూత్ఫుల్లకేశం..
అంటూ నంది దేవభాషలో 
నాంది నారంచించెనట..
వీటన్నిటితో ..
మన అపేక్ష కేంద్రీకృతమౌతుంది..

"తలపైని జదలేటి యలలు దాండవమాడ..
 నలల దోపుడుల గ్రొన్నెల పూవు గదలాడ.."శివుడు ఆడనారంభించేటప్పటికి ..
మనకి వేరు ధ్యాస ఉండదు..
బుసలు గొని.. తలచుట్టు ..బారాడు భుజగములు ..

సాంధ్యకిమ్మీర ప్రభలు గూడే తనువూ.. 

యెముక పేరుల మర్మరమూ ..

బింబాధరంబు గదంబించు తాంబూలమూ 

పరుపులై పడు.. కల్ప పాద పంబుల పూలూ 


వెన్నెలలు..
పల పలని చిలికించినట్లు..

తెలిబూది పూత తెట్టలు గట్టినట్లు..


మంచు గుప్పలు గూర్చినట్లూ..
 
ఆడే..

శివుడూ కళ్ళకు కట్టే సరికి 
సద్యః పనిర్వృతి కలుగు తుంది 

ఆవేశముతో అవి అల్లే ..
తీగలతో పాకి ..
మొగిలిపూల తావులతో విహరించి ..
తొలుకారు మెఋపులతో దోబూచులాడి ..
అచ్చెరువు రూపుగొనినట్లు నిలుస్తాము. 

ఘల్లు ఘల్లుమని ..
కాళ్ళ చిలిపి గజ్జెలు మ్రొగుతూనే వుంటాయి. 
కంఠహారాళి కదలి పోతూనే వుంటుంది. 
మనౌ లెక్కేమిటి.. ??
పరవశత్వమున శ్రీ పతియే చెమరుస్తాడు..
 
శివుడు 
లోకేశ్వరుడు..
విశ్వేశ్వరుడు..
సర్వేశ్వరుడు..

ఆయన నాట్యము 
నాట్యమునకే పరాకాష్ట..

తలపైన జదలేటి యలలు ..


మూడవకంటి కటిక నిప్పులు ..


మర్మరము సేయు యెముక పేరులు ..


పులితోలు హ్మొబట్టు..


క్రొన్నాగు మొలకట్టు..


బిరుదాడు పదకింకణులు..
నటరాజు ఆహార్యము...!!

అంగ ప్రత్యంగ ఉపాంగ చలనము 
తారహారముల కదలాట..
సుందర మంజీర కింకిణులూ ..
కుండల విలాసమూ..
చంచల హస్తాబినయమూ ..
నృత్తనృత్య తాండవ గతులూ ..
ఆయన ఆంగికము ..

జిగ జిగలాడే నక్షత్ర కలాపము ..

ఫక్కున నవ్వు కైలాస శిఖరములు..

ధిమి ..ధిమి ..ధ్వనులూరు.. గిరిగర్భములూ..

నాట్యములు వెలయించు నదులూ..

జలదాంగనలై వచ్చిన వియచ్చర న్యలూ..

ఆయన నాట్య రంగ ప్రసాధనము. 

షడ్జద్వయము నందించు..
వేణు మయూరములూ..


పంచమ మాలపించు పికమూ..
నిషాదమును తరుము..
 వెనకయ్య భృం హితమూ 
 ఆ నాట్యములోని స్వరనాదములు..

గంధర్వులు ..
అచ్చరలు ..
కిన్నరులూ ..
నిర్ఝరులూ..
దిక్పాలకులూ..
మునులూ..
శరజన్ముదూ ..
విఘ్నేశ్వరుడు ..
అమ్మవారు ..
బ్రహ్మ..
సరస్వతి..
శ్రీపతి ..
లక్ష్మి ..
చంద్రుడు..
సర్వ లోకాలూ ..
ఆ మహా నాట్యానికి ప్రేక్షకులు.. 

కవి గారి వ్యుత్పత్తి ..
తీర్చిన ఈ శివ తాండవములో
 పై సమ్మర్థము పూర్తిగా నిండుగా కాన వస్తుంది..
 
నారాయణాచార్యులు గారు ..
విజయ నగరాస్థాన విద్వద్వరేణ్యులు... 
తాతా చార్యుల వంశములోని వారు..
విజయ నగర సారస్వత విభూతి ..
వీరి రచనలో అక్కడక్కడ మెరుస్తూ..
ఇంపు గొలుపుతుంది. 

ఆంధ్ర వాఙయానికి ..
అభిసాప రూప మైన చంపూ పధ్ధతిని వీడి ..
ఈయన తెలుగు జిగిని చక్కగా వెలయించగల..
పద ఛందస్సును స్వీకరించుట..
ఈయన చేతన్యమును ప్రకాశింపజేయు దీపము.
 

శివతాండవమును విన్న తర్వాత..
వీరి నోట కృష్ణ లీలలు వినాలని వున్నది..నాకు ..
మీకూ లేదూ..??
మరొకమారు వినండి 
శివతాండవము.

శ్రీపాద గోపాల
కృష్ణ మూర్తి
19-7-1961