6 జన, 2013

వాగ్గేయకారులు పదకృతి సాహిత్యం


త్యాగయ్య తెనుగు దేశమునకు జాతికి నిల్పిపోయిన పెన్నిధులు మూడు రామభక్తి సామ్రాజ్యమొక్కటి సారమైన సంగీతము మరియొకటి,సుధామాధుర్యభాషణ సుకవిత్వము మూడవది. ఆచార్యులవారి సంగీత పాండిత్యానికిది మంచి ఉదాహరణ. వారి ప్రియ పుత్రిక పుట్టపర్తి అనూరాధ భక్తి పూర్వక సమర్పణ..

vaaggeyakarulu padakrutisaahityam

విప్లవ యోగీశ్వరుడు. రచన సరస్వతీపుత్ర పుట్టపర్తి -వారి ప్రియపుత్రిక పుట్టపర్తి అనూరాధ భక్తి పూర్వక సమర్పణ

1960 లో ప్రధమ ముద్రణ కాబడిన ఈ పుస్తకం వెల అక్షరాలా అరవై అయిదు పైసలు ఆంధ్రా బుక్ స్టాల్ నంద్యాల పబ్లిషర్స్ ముద్రించారు. అరవిందుల జీవితమునకిదొక దర్పణము. అదీ పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులవారు చూపినది Vip Lava Yogis Varu Du