8 ఫిబ్ర, 2013


కృష్ణుడు కుచేలుని ఇలా అంటాడు

నీ మనసు ధన పుత్ర గృహ క్షేత్ర దారాదులయందు చెందకుండుట తోచుచున్నది
సతతము బ్రహ్మమునదు దృష్టి నిలిపినవానిలా అగుపడుతున్నావ్
ఎంత గొప్పమాట.