1 జులై, 2014

విస్మితి

పుట్టపర్తి ఎంత స్వతంత్రుడో..
అంతవినమ్రుడు..
నిర్మాయుడు..
నిర్మలుడు..
స్నేహపాత్రుడు..
మనసులో ఒకటి బయటికొకటి మాట్లాడుట 
ఆయన ఒంటా-ఇంటా లేదు..
ఆయనలో సర్వజనహితములైన
 కొన్ని అద్భుత గుణములున్నవి..

ఆయనతోఒకసారి పరిచయమైన
వ్యక్తిఆయననుజీవితాంతంవిస్మరించలేడు..
ఆయనకున్నంత శిష్యపరంపర 
ఆంధ్రదేశములో ఏ కవికీ ఉండదు..
ఆయన ఇంట ఉన్నా బయట ఉన్నా..
ఎప్పుడు చుట్టూ పదిమంది ఉందురు..

వారిలో ..
ఆయన అగ్నిలో దూకమనిన దూకెడువారు కలరు..
నా శిష్యులే నా సంపద..
అని ఆయన అప్పుడప్పుడు చెప్పుచుండును..
అది నిజమేనేమో కూడా ,,

భోగ భాగ్యములెప్పుడు ఆయనను వరించలేదు సిరిసంపదలాయన పేరు చెప్పిన 
ఆమడ దూరమున నుండును..
శిష్య సంపద తలచుకొని ఆయన అవి లేని కొరతను మరచిపోవును..
వారిలో ధనవంతులున్నారు..
నిరుపేదలున్నారు..
ఉద్యోగులున్నారు,, 
నిరుద్యోగులున్నారు,, 
వ్యాపారస్తులున్నారు.., 
గుమాస్తాలున్నారు,, 
పారిశ్రామికవేత్తలున్నారు..
కార్మికులు ,, 
కవులు ,, 
నిరక్షరకుషులున్నారు.. 
వారి జీవితములో ఎంత వైవిధ్యమున్నదో ,, 
వారి శిష్య సంతతిలో కూడ అంత వైవిధ్యమున్నది..
k.subbayya..