12 జన, 2013

సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ గారు వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా వున్నప్పుడు పుట్టపర్తి వారికి వ్రాసిన లేఖ

సూరనాధ్ కుంజన్ పిళ్ళై వ్రాసిన లేఖ

ఇది సూరనాధ్ కుంజన్ పిళ్ళై గారు ఆయన మళయాళం లెక్సికన్ ఎడిటర్ Manuscripts Library Honorary Directer 1956 లో వారు వ్రాసిన లేఖ ఇది

రాళ్ళపల్లి అనంత కృష్ణశర్మ గారు పుట్టపర్తి వారికి


 రాళ్ళపల్లి అనంత కృష్ణ శర్మ గారు 
పుట్టపర్తి వారికి స్వయానా మేనమామ
ఈ లేఖలో కొన్ని కుటుంబ విషయాలూ 

మంత్రశాస్త్ర విషయాలూ ప్రస్తావనకు రావటం  వి శేషం

Raallapalli Lekha by Anu Radha
 
ఇది గుంటూరు శేషెంద్ర శర్మ గారు పుట్టపర్తి వారికి వ్రాసిన లేఖ 
వారి చేతి వ్రాత 
భావాలు 
ఆలోచనలు 
అన్నీ మనం తెలుసుకోవాలని కుతూహలంగా వుండటం సహజమే కదా శేషేంద్ర గారి పుస్తకానికి పీఠిక వ్రాసిన సందర్భంలో 
పుట్టపర్తి వారికి వ్రాసిన లేఖ ఇది 
చదివి ఆనందించంది..


Muffled Diamond by Anu Radha