14 ఫిబ్ర, 2015

ఉదాత్త చరితుని రామకథ
 

హరిహరాద్వైతము భారతమైనట్లు.. రామకృష్ణాద్వైతము భాగవతముగ దక్కుట మన భాగ్యము..
ఆ తపస్వి తెలుగు వారి ఇలవేల్పు..
తెన్గున నా యదృష్టము రామాయణమునకు బట్టలేదు..
అందుకే నాటినుండి నేటివరకు 'మేము.. మేమని' రామాయణమును వ్రాయుటకు ప్రతికవియు ముందుకు దూకుచున్నాడు..
కాని.. నా దృష్టిలో రామకథను వ్రాయవలసిన యుదాత్త చరిత్రుడింకను తెనుగున బుట్టవలసియున్నది..
ఇటుకలు.. గార.. ఈ రెండే యిల్లుగానట్లు..
చదువు.. ప్రతిభ మాత్రమే రామాయణమువంటి యుదాత్త కథకు సమగ్రమైన సామగ్రి కాదు..
తపస్సుతో బరిపక్వమైన కొంత యాత్మశక్తియును గావలెను..
కాని మనకు నేడిది బొత్తిగా నర్థముగాని మాట..
అర్థమైనను. అనవసర పరిశ్రమ..
"మహాభాగవతోపన్యాసములు"  పుట్టపర్తి