31 డిసెం, 2011

మధురై మణి అయ్యర్మధురై మణి అయ్యర్ సంగీతం అయ్యకు ఎంతో ఇష్టం.

అందులో ..
ఈ ఇంగ్లీష్ నోట్ ను ఎంతో ఎంజాయ్ చేస్తూ వినే వారు నడుమ.. నడుమ ..
అయ్యా పాడేవారు..
 

ఉత్సాహం ఉరకలు వేసేది..
మా నాగక్కయ్య రేడియోలో చేరిన కొత్తల్లో ..
మధురై మణి అయ్యర్.. 
జి ఎన్ బాల సుబ్రమణ్యం.. 
పుదుక్కోటై ..
ఇంకా ఎందరివో ..
రికార్డులని ఎంతో ఓపికగా 
కాసెట్లలో రికార్డ్ చేసుకొని వచ్చింది..
అయ్య మహదానందంగా వినే వారు..
ఇదిగో మీరూ వినండి..