12 మార్చి, 2012

పుట్టపర్తి కనకమ్మ అప్పగింతల పాట..-పుట్టపర్తి అనూరాధ


అయోధ్యాకాండ లో..
అత్రి మహర్షి.. 
అనసూయను చూపించి..
ఈమె అనసూయ..
 నా భార్య ..
సమస్త భూతముల చేత ..
నమస్కరించబడేంత యోగ్యురాలు..

రామా.. 
నీవు సీతమ్మకు చెప్పు..                        
ఈమెకు నమస్కరించమని..
అన్నాడు..


అత్రి మహర్షికి తెలియదా..??
వచ్చినావిడ శ్రీ మహాలక్ష్మి అని..
సీతమ్మ ..
సాక్షాత్తూ లక్ష్మీ దేవి అయినా..
చిరునవ్వుతో నమస్కరించింది..
"అమ్మా కుశలమా..?"
అంది..                                           

సీతా నీవు సకల సౌభాగ్యవతివి..
అంది అనసూయమ్మ.

సీత ..
ఏం సౌభాగ్యమమ్మా ..
మేం క్షత్రియులం ..
ఇదిగో ఇలా అడవిలో పడ్డాం.. 
చూసారా ..
మా ఆయనకు కాళ్ళకు చెప్పులు కూడా లేవు..
అనలేదు..అవును ..
సకల గుణాభిరాముడు అయిన శ్రీరాముని అనుగమించడం లో గొప్పేముందమ్మా..
అంది..


రావణాసురుడు 
అందరు స్త్రీలను తెచ్చి అనుభవించే కామి..
కానీ ..
మండోదరి మహా పతివ్రత..
వాలి ...
తమ్ముని భార్యను తెచ్చి ..
బలవంతంగా తన భార్యను చేసుకున్న వాడు..
కానీ ..
వాలి భార్య తార మహా పతివ్రత..


పురుషుడు దుర్మార్గుడై.. 
చేతకానివాడై..
కఠినుడై ..
భార్యను విడిచిపెట్టి తిరిగే టటువంటి వాడై వుంటే అటువంటి వాడిని కూడా అనుగమించి..
తిరిగే స్త్రీ గొప్పదేమో..

 
సకల లక్షణ లక్షితుడై ..
అమృతము వంటి హృదయము గలవాడై ..
ధర్మాత్ముడైన..
నా భర్త మాట ..
నేను వినడంలో గొప్పతనమేముందమ్మా.. 
అంది సీత..
 
వివాహం చేసే టప్పుడు ..
అగ్ని కార్యంలో ..
పక్కన కూచో బెట్టుకుని ..
మా అమ్మ నాకీ విషయాలే చెప్పిందమ్మా.. 
అంది కూడా..
 


ఆడపిల్లని కన్నతల్లి 
కన్యాదానం చేసే సమయంలో 
నీ అత్తగారిని ఇలా అను..
నీమామ గారిని ఇలా అను..
మీ ఆయన్ని ఇలా లొంగదీసుకో
మీ అత్తమామల నుంచీ కొదుకును వేరు చేయి
అల్లుడు మనింటికి రావాలి 
అల్లుడిని గౌరవించకూడదు.. 
అతడి తల్లీ తండ్రీ యేమైపోతే మనకెందుకు..
ఈ దిక్కు మాలిన కబుర్లు కాదు..
తల్లి తన కూతురికి చెప్పవలసినది..
 
అత్తవారింటి వైభవాన్ని నిలబెట్టు..
నీ భర్త మనస్సును చూరగొను ..
ఆయన వెనుక అనుగమించు..
నీకు ఇవ్వాల్టి నుంచీ ప్రత్యక్ష్య దైవం నీ భర్త ..
తండ్రితో సమానం మీ మామ గారు.. 
మీ అత్త గారిని నన్ను గౌరవించినట్లె గౌరవించు..
అని నేర్పాలి..
 
పాపమా తల్లి..
ఇరవై సంవత్సరాలు ప్రేమించి..
 పెంచి ..పెద్ద చేసిన కొడుకును ..
నీ చేతిలో పెడుతూంది..
ఆమె కడుపు మండేత తప్పు నీవు చేయకు..
అని చెప్పి ..
అత్తవారింటికి పంపాలి..
అన్నారు చాగంటి వారు. 

అమ్మకు ..
ముఫయ్ ముఫయయిదేళ్ళ వయసులో..
మా పెద్దక్కయ్య పెండ్లి అయ్యింది..
అంటే అక్కయ్యకు సరిగ్గా ఇరవై..
తరువాత్తరువాత.. 
ముగ్గురు ఆడపిల్లల పెళ్ళి చేసి నప్పుడు..
 అమ్మ కొంత రాటుదేలి వుంటుంది..
 
ఆ దుఃఖంలో అమ్మ ..
అప్పగింతల పాట వ్రాసింది..
 
చూడండీ ..
అందులో అమ్మ
సీతకు వాళ్ళమ్మ చెప్పిన బుధ్ధులే చెప్పింది..
 
ఇది ఎంతో ప్రసిధ్ధి పొందిన పాట..
ఈ పాట పాడుతూ ..
కంటనీరు రాని వాళ్ళు వుండరు...
సాధారణంగా ..
అందరూ అప్పగింతల లో..
అమ్మ వ్రాసిన పాటను పాడుతుంటారు..

మా అక్కయ్యల కందరికీ..
అప్పగింతల సమయంలో..
అమ్మ ఈ పాటను పాడి కళ్ళనీళ్ళు పెట్టుకుంది.
కానీ ..
నాకా అదృష్టం లేదు..
ఈ పాట మాత్రం ..
అమ్మ అమృత హృదయాన్ని..
జ్ఞాపకం తెస్తూ వుంటుంది...
అప్పుడప్పుడూ..
ఈ పాట పాడుకుని..
నా కళ్ళ నీళ్ళు..
నేనే తుడుచు కుంటూ ఉంటాను..


అమ్మరో..కౌసల్యా..
అతివ సుకుమారియగు..
ఇమ్మహీజాత గైకొమ్మ..వేవేగ..
సమ్మతిగ నీ సుతకు ...
సమముగా చూతువని..
నమ్మి మదిలోన మాయమ్మనొప్పించెదను..    
అమ్మరో కౌసల్యా..


మా ఇంటిలో వెలుగు..
మా కంటిలో పాప..
మాదు హృద్పేటికను ..
మలయు రత్నమ్మూ..
మా మనో రధ ఫలము..
మా వంశ గౌరవము..
మీ ఇంటి కనిపెదము.. 
నెలతరో కోడలిగా..
అమ్మరో.. కౌసల్యా....


మా ఇంట పారాడు..
మహ లక్ష్మి జానకిని..
మీ ఇంటిలోనుండ ..
మేమంపుచుండా..
వేయి కన్నుల గాచి ..
వేసరక పోషించి..
చేయి విడువను మనసు .
చేదు మింగినటుండే..
అమ్మరో కౌసల్యా..

పుట్టినప్పటినుంచి..
చిట్టిమాటల మనసు..
అట్టే భ్రమియించి ..
మది నానంద పరచీ..
కట్టకడ కెటులైన..
కాంతు జేరెడునంచు..
పట్టరాని ముదమ్ము..
పరిఢవిల్లేమనమ్మూ..
అమ్మరో కౌసల్యా..


తొలిఝాముననే లేచి..
ఇలుదీర్చి..పెద్దలకు
తలవంచి యువనీత..
లలిత గతులా..
పులుగడుగు ముత్తెమై..
పుట్టువెరుగని సీత..
తలలోని నాల్క వలె ..
మెలగు మీ ఇంటయనీ..
అమ్మరో కౌసల్యా..


ఎన్నేండ్లు పెంచినా..
ఎన్ని గోములు పడిన..
కన్న కడుపేయైనగాని ..కడపటికీ..
సన్నుతాంగుని భాను 
సన్నిభుని పతి గూడి..
కన్నె తానేగునని ..
అనుకొంటి..కనుగొంటీ.. 
అమ్మరో  ..కౌసల్యా..


తొలిప్రాయమున తండ్రి..
మలి ప్రాయమున భర్త..
మలి వయసునను సుతుడు.. 
పడతి కెపుడూ..
కలిగి రక్షింపగా..
తులలేని సౌఖ్యాల..
తులతూగునని ధాత..
లలనలకు వ్రాసెననీ..
అమ్మరో.. కౌసల్యా..


అత్త మామల ఆజ్ఞ..
అనుసరించు విధమ్మూ..
బావ మరదుల మాట ..
పాటించు విధమూ..
ఇరుగు పొరుగుల వారి 
నేమరకటంచునే..
నరమరికలను చాల..
 కలవరించితినమ్మా..
అమ్మరో.. కౌసల్యా..


ఆడుబిడ్డల మనసు .. 
అలరించెడు విధమ్ము..
ఈడువారలగూడి ..
యాడు విధమూ..
వాడగల వారలకు ..
తోడుగా నగు విధము..
ఈడు లేని విధాన..
నేర్పించినానమ్మా..
అమ్మరో ..కౌసల్యా..


జననమొందిన ఇంట..
చన్న ఇంటను గూడ..
వినయగా నేడు..
తరముల వారికెల్లా..
అనయంబు కీర్తి 
దెచ్చినదంచు జనులెల్లా..
కనుగొనగ కనులార..
అనిపెదము ఈ బాల.. 
అమ్మరో ..కౌసల్యా..

పసితనపు చాపలము ..
వశముగా నేమైన..
కసటు మాటలు బల్కా..
కష్టపడబోకూ..
పసిబాలికయే గాని..
పడతీ ప్రౌఢాంగనా..
వశవాక్కు గాదమ్మ.. 
దొసగులను మన్నించీ..
అమ్మరో ..కౌసల్యా..