17 ఆగ, 2015

పుట్టపర్తి వారిని గురించి సామవేదం


ఇది పుట్టపర్తి స్వరం .. 
ఇది పదిల పరిచిన అక్కయ్యకు ఎన్ని జోతలో .. 
ఈ స్వరామృతాన్ని తనవద్ద దాచి 
మాలో  పరిపక్వత పాకానికి వచ్చిన తరువాత
 మాకు అందించిన
 శ్రీ కామిశెట్టి శ్రీనివాసులు అన్నకు 
వేల వేల కృతజ్ఞతలు .. 
సామవేదం గారు ఎంత ఆర్ద్రంగా చెప్పారో చూడండి.. 


ఇది ఈమాట