11 ఏప్రి, 2013

ఉలిలో.., దేనెల సోనలన్జిలికి ,


పాద్యము


నిలిచి వర్షించరా ..!! జలదమా..