22 అక్టో, 2014

అహంకార పంచకం

ఔను ప్రభూ.. !!

ఈ భావాన్ని నేను పాడాను..
గొంతు అంతగా బాలేదు..
సంగీతం కూడా అంతగా రాదు
రాగాలు కట్టటం కూడా సరిగా తెలియదు
నా ప్రయత్నంలో తప్పులున్నా క్షమిస్తారు అనుకుంటున్నాను
ఇది కేవలం ఉత్సాహం మాత్రమే..
ఎవరూ సీరియస్ గా తీసుకోవద్దు
అలానే నా రాతలు కూడా