20 సెప్టెం, 2013

సీతమ్మ మాయమ్మ.. శ్రీరాముడు మాకు తండ్రి..


ఒకసారో పాటకచేరీ జరిగింది ప్రొద్దుటూరులో 

ఓ గాయని అద్భుతంగా పాడింది 
అంతే
 కచేరీ అనంతరం పుట్టపర్తి వారు చెమర్చిన కళ్ళతో లేచారు 
పాడినావిడను అభినందించడంతో పాటూ 
కనకా నీ చేతినున్న గాజులు తీసివ్వు అన్నారు 
 మా అమ్మ కనకవల్లి వెంటనే చేతి గాజులు తీసి 
గాయని పాదాల వద్ద పెట్టి వచ్చేసారు.

ఆ కాలంలో భర్త మాటలకు ఎదురాడటం అరుదు.
తరువాత 
ఏమయ్యా నారాయణాచార్యులూ 
నేను నా కూతురికి పెట్టిన  గాజులు 
మహా ధారాళంగా దానమిచ్చేశావే 
అని ఎత్తి పొడిచింది అత్తగారు
ఏం చెప్పాలో తెలియక నవ్వేశారు పుట్టపర్తి

అమ్మ 'తన కూతురు చేతులు బోసిపోయినందుకు బాధపడుతోందని'
 తెలిసి తానూ బాధ పడాలా ..?
తన భర్త చేసిన పనికి సంతోషించి  అభినందించాలో 
అర్థం కాని కనకవల్లి మిన్నకుండిపోయింది.