27 ఏప్రి, 2013

అన్న రారా ...


ఇది పుట్టపర్తి బాల్యంలో  
వారి అమ్మ మురిపెం 
కానీ విషాదం..  
అయిదు సంవ త్స రాలకే 
పుట్టపర్తిఆ ప్రేమను కోల్పోయారు
కానీ .. 
ఆ విషాదాగ్నిలోంచి 
మహా పండితుడు పుట్టపర్తి ఆవిర్భవించాడు 

గంగ