3 మే, 2013

షాజీ కావ్యాన్ని పుట్టపర్తి తన పందొమ్మిదవ యేట వ్రాసారు 
అప్పటికాయన తిరుపతిలోచదువుతున్న విద్యార్థి.
 రచనను పుట్టపర్తి నోటివెంట విని సమ్మోహితులైన తోటి విద్యార్థులు 
దీని ముద్రణకు కారకులయ్యారు. 

ఇందులో ఇంకో విశేషముంది
 అదేవిటంటే.. 
ముద్రణ అయిన మరుక్షణం ఇది నాటి ఇంటర్ మీడియట్ పాఠ్య గ్రంధమైంది 
రాసినవాడప్పటికి ఇంకా విద్యార్థియే.. 
 అంతటి అమూల్యమైన కావ్యాన్ని
 మీ ముందుకు భక్తి పూర్వకంగా తెస్తున్నది 
వారి ప్రియ పుత్రిక శ్రీమతి పుట్టపర్తి అనూరాధ