14 జూన్, 2014

అన్నమయ్యలోని విశిష్టాద్వైతం

అన్నమయ్య..
అన్నమాచార్యులు..
అన్నమయ్యంగార్..
ఇవీ ఆయన జీవితంలో మూడుదశలు..
ఆయన తరుచూ శాసనాల్లో 

అన్నమయ్య గానే కనబడతాడు
అన్నమయ్యంగార్ అని కూడా వొక్కొక్కచోట ప్రత్యక్షమవుతాడు
 

సాధారణంగా వైష్ణవులలో 
ఆచార్యులు అనే పరస్పరం పిలుచుకుంటారు
కొందరు రాను రాను నామాల సైజు ఎక్కువ చేస్తారు
దానితో కడుపు కూడా సహకరిస్తుంది
అప్పటినుంచీ అయ్యంగార్ అవుతారు
 

మరి అన్నమయ్యలో 
ఈ మానసిక పరిణామాలు నేను ఊహించలేను
కానీ
వాళ్ళూ వీళ్ళూ అయ్యంగార్ పేరు తగిలించుకుంటారు
ఆయన మొదలు నందవరీకుడు
తర్వాత విశిష్టాద్వైతం పుచ్చుకున్నాడు
శంఖచక్ర లాంఛనాలూ జరిగినాయి
 

ఆకాలంలో చాలామంది నందవరీకులు వైష్ణవులైనవారు వున్నారు
వారిలో ఎంతమందికి విశిష్టాద్వైతం అరిగిందో చెప్పలేము..
అన్నమయ్యలో మాత్రం
అది కుసుమితమై ఫలితమైంది..
 

చిన్ననాటినుంచే వేంకటేశ్వరునిపైన పదాలు పాడటానికి ఆరంభించినాడు
బాహ్య వైష్ణవానికన్నా
ఆంతరికమైన సంస్కారం 

ఆతనిలో బహుముఖాలుగా విజృంభించింది..
 

'నాలుగు మాటలు' పీఠిక నుంచీ, 28-6-86