29 డిసెం, 2012


తెలుగు వెలుగుల పేరున
 ప్రపంచ తెలుగుమహా సభల సందర్భంగా 
ABN ఆంధ్రజ్యోతి TV చానల్ 
తయారు చేసిన వీడియో ఇది
పుట్టపర్తి వంటి తెలుగు వెలుగులను స్మరిస్తూ 
ABN చుట్టిన ఈ శ్రీకారం
మరెన్నో ఉత్తమ కార్యక్రమాలకు 
ప్రారంభమవుతుందని ఆశిద్దాం.