16 ఆగ, 2015

పుట్టపర్తి వారిని గురించి ద్వానా శాస్త్రి గారు..

ద్వానా శాస్త్రి గారికి ఫోన్ చేశాను..
ఇలా పుట్టపర్తి వారిపై మీరు కొంచెం మాట్లాడాలండీ.
అని
అందుకు ఆయన నేను మా గురువు గారైన చేకూరు రామారావ్ గారి ఇంటిలో ఉన్నాను
తొమందికి గంటలకు చేయమ్మా.. అన్నారు
సరేనండీ అన్నాను సంతోషంగా..
కానీ తొమ్మిదికి వంట ఇంటిలో పని వలన ఒక అరగంట లేటైంది
మిమ్మల్ని తొమ్మిదికి కదా చేయమన్నాను..

కొంచెం పని వలన చేయలేక పోయానండీ .. 
ఇప్పుడు నేను వేరే వ్యాసం రాసుకుంటున్నాను.. 
మీరు రేపు తొమ్మిది న్నరకు చేయండి..

తప్పకుండానండీ..
గబ గబా పని చేసుకుని సరిగ్గా తొమ్మిదిన్నరకు భయపడుతూ చేశాను..
నేను టిఫెను చేస్తున్నానమ్మా 
పదిహేను నిమిషాల తరువాత చేయమ్మా..
అన్నారు
సరే.. మళ్ళీ చేసినప్పుడు ఆయన చెప్పిన విషయాలు ఇవి..

ఆయనన్నారు..

జ్ఞానపీఠం రాలేదని పుట్టపర్తి అలా బాధపడకూడదు..
అది నాకు చాలా బాధకలిగించింది..
పుట్టపర్తి అంటే 'సత్య నిష్ట' కలవారు..
అసలైనసరస్వతీపుత్రుడు..

ఆయనలా అంటూంటే నా గుండె గొతుకలోకి వచ్చింది అంటారు చూశారా అలా అనిపించింది..
కన్నీళ్ళపర్యంత మయ్యాను అనటం మామూలు మాట.. 
ఎంత మంది హృదయాలలో పుట్టపర్తి నిలిచివున్నారు..
ఆ స్థానం ఎవ్వరూ చెరుపలేనిది..
అంటున్నారు .. 

పుట్టపర్తిని తప్పుగా అర్థం చేసుకోనే పరిస్థితులు వచ్చినా
అప్పటికి చిన్న వారైనా పుట్టపర్తిని చక్కగా అర్థం చేసుకోవడం..

అలా పుట్టపర్తి బాధ ప డడం 
చాలా మంది పుట్టపర్తి అభిమానులకు నచ్చలేదు . 
ఆ ప్రశ్నకు నిజంగానా దగ్గర జవాబు లేదు..
కృష్ణ సాక్షాత్కారంకావాలన్న పుట్టపర్తి బలమైన కాంక్ష 
పుట్టపర్తిని అన్ని బంధాలకు దూరంచేసింది..
జీవితం నుంచీ మరణం వైపు బలమైన శక్తులు తోస్తున్నాయి..
అదీ తాను జీవితాంతం తపించిన ప్రశ్న కు
 జవాబు దొరికే క్షణం..
తుది పరీక్ష  
చాలా కఠిన మైనది..
నిరంకుశమైనది..
ఆ ఒత్తిడి..
ఆ వేదన .. 
అనుభవిస్తున్న దశలో పుట్టపర్తిని 
ఈ జ్ఞాన పీఠం కుదిపేసింది 
అది ఒక శివ శ్శక్త్యా యుక్తో .. 
ఒక గజేంద్ర మోక్షం .. 
అం తే ..