30 ఆగ, 2013

డాక్టర్ గరికపాటి నరసింహ రావ్ గారు యేం చెప్పారు..త్రిపుటి చాలా విలువైన గ్రంధం..
పుట్టపర్తి వారి పాండిత్యానికీ,
వ్యంగ్య విన్యాసానికి యీ వ్యాసాలు దర్పణాలు
గరికపాటినరసింహారావు గారు 
సుప్రసిధ్ధ అవధానులు
ధారణ  విద్యలో నిష్ణాతులు


ధారణ బ్రహ్మ రాక్షస
శతావధాన గీష్పతి
అవధాన శారద
వీరి బిరుదాలు