7 ఏప్రి, 2013

ఇది పీ వీ నరసింహరావ్ వ్రాసినది


ఇది పి వి నరసింహ రావ్ వెలువరించిన అభిప్రాయము 
ఈయనే పుట్టపర్తికి జ్ఞానపీఠమ్ రాకుండా అడ్డం పదినాడ ని అంటారు 
అందరిలో సింహంలా బ్రతికిన పుట్టపర్తికి తక్కువైన దేమి 
పుట్టపర్తి స్థాయికి జ్ఞాన పీఠమ్ ఎదగ లేక పోయిందంతే ..