4 అక్టో, 2015

వసుచరిత్ర సాహితీ సౌరభములు

వసుచరిత్ర సాహితీ సౌరభములు

దివాకర్ల వేంకటావధాని వారి పీఠికతో..
పుట్టపర్తి ప్రియ పుత్రిక పుట్టపర్తి అనూరాధ భక్తిపూర్వక సమర్పణ

నివృత్తా.. ప్రవృతా...