11 మార్చి, 2016

పామిడి తురగపు పాదము

పామిడి తురగపు పాదము అన్న అన్నమయ్య ప్రయోగంపై జరుగుతున్న చర్చ చూచాను. అన్నమయ్య కీర్తనలకు వ్యాఖ్యాతగా పేర్గాంచిన కామిశెట్టి శ్రీనివాసులు గారిని ఒక మాట అడిగాను
ఇది వారు వెలిబుచ్చిన అభిప్రాయం
ప్రతిదీ వీడియో యేమిటి అనుకోకండి.. 
నాకొచ్చిన విద్య ఇదొక్కటే