14 మార్చి, 2017

వావి కొలను కాదా యన తావి కొలను..

వావికొలను సుబ్బారావుగారు 
రామాలయ నిర్మాణంలో సర్వశక్తులూ ఒడ్డిన తపస్వి.. వీరు మాఇంటికి వచ్చేవారు 

మా తండ్రిగారైన పుట్టపర్తి వారి స్నేహం వారికి ఇష్టం..
కారణం ఇద్దరిదీ ఒకే బాట..ఒకే తపన.. 
కృష్ణసాక్షాత్కారం నాకెప్పుడౌతుందని 
పుట్టపర్తి పదేపదే మిత్రునివద్ద ఆవేదన చెందేవారు..
నీకు పరమాత్ముడు దర్శనమిస్తాడని 
వావికొలను వారు ఓదార్చేవారు 

మా అమ్మ అతిధి సత్కారాలందుకొని 
{మా ఇంటిభోజనం} వెళ్ళేవారు 
అంతటి మహనీయుని facebook లో శ్రీ వీర నరసింహ రాజు గారి పోస్ట్ ద్వారా 
మళ్ళీ చూడడం ఆనందంగావుంది..