6 ఫిబ్ర, 2012

పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు ..గత జన్మ .. పునర్జన్మ. (పుట్టపర్తి అనూరాధ)


గత జన్మ ..
పునర్జన్మ..
మనిషికి ఎప్పుడూ వీడని మిష్టరీలు..
మరణం తరువాత మనిషేమౌతాడు..
మరో జన్మ వుంటుందా..
ఈ సమస్య సామాన్యులనే కాదు..
మేధావులనూ వేధిస్తుంది.
మరణమనేది ఒక తెర ..
ఆ తెర వెనక్కి పోయిన వారు తిరిగి రాలేరు..
అక్కడ యేముందో తెలియదు..
అనేవారు అయ్య..
ఈ జగన్నాటకం నుంచీ నిష్క్రమించిన అయ్య..
ఆ తెర వెనుక సత్యాలను తెలుసుకునే వుంటారు..
తిరిగి వచ్చి చెప్పటానికి ఆయన పిచ్చివాడా..
తన ఆత్మ పురో గతి చూసుకోక..
తన చుట్టూ వారిని ప్రభావితం చేయాలని జీవిత కాలం ప్రయత్నించారు మరి..             

 
పూర్వ జన్మ ..
   పునర్జన్మ ..                                             
అనే కీలకమైన ప్రశ్నే..
నన్ను చంపుతూ ఉంది...

లేకపోతే ..
నేను అట్లా కంప్లీట్ గా..
మార్క్సిష్టు గా మారిపోలేక పోవడానికీ..

లేకపోతే ..
ఇట్లా ..కంప్లేట్ గా ..
అరవింద్ ఫాలోయర్ ..
కాకపోవటానికీ ..

ఆ ప్రశ్ననే ..
నన్ను అటూ ..ఇటూ ..
త్రాసులో తక్కెడలాగా..
ఊగే టట్టుగా చేస్తున్నది..

కార్ల్ మార్క్స్ ను చదువు కున్నప్పుడు..
బ్రహ్మాండమైన సానుభూతీ ..
తరువాత ..
అరవింద ఘోష్ ను చదువుకున్నప్పుడు.. 

అయ్యో ..
కేవలం భౌతిక దృష్టి తో..
తరువాత వాటినంతా ..
మానవుడు నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నాడేమో ..
అనేటటువంటి దృష్టీ ..

పృధివీ .. ప్రతిష్టా..
అంటాడు ..అరవింద ఘోష్..
భూమి లేనిది పరలోకమే లేదు పోరా ..
అంటాడు..
అందుకే ..
అతనంటే నాకు చాలా ఇష్టం..
బుధ్ధిజాన్నీ ..
సన్యాసి తత్వాన్నీ ..
అరవింద ఘోష్ అంగీకరించడు. 
సన్యాసి తత్వమంటే మహా కోపము ఆయనకు..

అట్లానే..
లైఫ్ పట్ల ఇంట్రస్ట్ లేకుండా చేసే టటువంటి..
బుధ్ధిజం అన్నా ..ఆయనకు చాలా కోపం ..
కనుకనే..
వీరిద్దరినీ..
ఎవరైనా  దగ్గరికి తెస్తే బాగుంటుందా ..
అనేటటు వంటి చాపల్యం..
చాలా తీవ్రంగా ఏడిపిస్తూ వుంది నన్ను ..

 పూర్వ జన్మ అనేటటువంటి దాని పైనా..
దైవ తత్వం పైనా..
నాకు నమ్మకం ఉన్నది..
అదే నా జీవితాన్ని నడిపిస్తూ ఉన్నది..