6 జూన్, 2014

చివరి కోరిక..

''అమ్మా మీ తోటలో నేను పనిచేస్తాను..
మీ చెట్లకు పాదులు పెడతాను ..
వాటికి నీళ్ళు మళ్ళిస్తాను..
నాకుయేమీ వద్దు..
ఇంత పప్పూ చారూ అన్నం చిన్న క్యారేజీలో పంపమ్మా..
హంపీ అంటే నాకు ప్రాణం..
అక్కడే ఊపిరి విడవాలన్న ఆశ..
ఆ మట్టిలో కలిసిపోవాలన్న తపన..''
ఇదీ పుట్టపర్తి చివరి కోరిక..
 

మా రెండవ అక్కయ్యతరులత ను అడిగారట..
 

మా అక్కయ్య
''యేమయ్యా.. నీకే తక్కువవుతుందా..
దానికి నువు పనిచేయాల్నా రాయ్యా ..''
అన్నా నని
కన్నీళ్ళతోతన  అనుభవాన్ని పంచుకుంది..