8 ఆగ, 2012

మా తెలుగు తల్లికి పుట్టపర్తి వారి స్వేఛ్చానువాదం

            

 

 
     English Version of 
   Sankarambadi sundaracharya's
      Maa Telugu Talli 
        By
  Dr.Puttaparthi Narayanacharya..

 

              మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూదండ

              By శంకరంబాడి, సుందరాచార్య

మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూదండ
మా కన్నతల్లికి మంగళారతులు 
 
కడుపులో బంగారు 
కనుచూపులో కరుణ
చిరునవ్వులో సిరులు 
దొరలించు మా తల్లి || మా|| 

గలగలా గోదారి కదిలి పోతుంటేను
బిరబిరా కృష్ణమ్మ పరుగులిడుతుంటేను
బంగారు పంటలే పండుతాయి
మురిపాల ముత్యాలు దొరలుతాయి ||మా||

అమరావతీ నగర అపురూప శిల్పాలు
త్యాగయ్య గొంతులో తారాడు నాదాలు
తిక్కయ్య కలములో తీయందనాలు
నిత్యమై నిఖిలమై నిలిచియుండేదాక      ||మా||
 
రుద్రమ్మ భుజశక్తి మల్లమ్మ పతి భక్తి
తిమ్మరుసు ధీయుక్తి కృష్ణరాయల కీర్తి
మా చెవుల రింగుమని మారు మ్రోగేదాక
నీ పాటలే పాడుతాం నీ ఆటలే ఆడుతాం
జై తెలుగు తల్లీ ! జై తెలుగు తల్లీ ! 
 

 
 
 
Telugu Mother ..!
Hail to Thee..
 
We adore thy charming feet,holy mother..!
With the wreath of snow-white Jasmines
We lit the lamps, for the glory
Conterminous to thy race
 
In thy womb gold glitters
Thine eyes strange symphony of benevolence
Hail to thy velvet smile
Diffusing ever opulence
 
Oh..!the youthful Godavari
What felicity under her nimble toes..!
Krishna hurrying with modulating melodies..!
Gold is our harvest
Sattered pearls of Blooming lucidity
 
Rocky stones of Amroty,insurgent to nature
With their brow-beats and sweet smiles
The tone of Thyagaraj
Melting into sweetest tunes-
Enchanting serenities of Thikkana's pen-
They are ever lasting, all ambracing 
Ever breathing life into our veins 
Holy mother we adore thy feet
 
The inexorable valour of Rudrama
Chastity of Mallamma
Skill of Thimmarusu, the noble minister
Crystal fame of Krishna Raya 
They reverberate in our ears
Inspire us to higher depths
 
We play your games
Sing thy song 
Victory to thy holy feet
Mother of Telugu land..!