13 జులై, 2016

లక్ష్మణమూర్తి గారి ప్రసంగం

లక్ష్మణమూర్తి గారి ప్రసంగం ఇది
ఇది కూడా ప్రాచ్య లిఖిత గ్రంధాలయం వారు
పుట్టపర్తి అష్టాక్షరి కృతులు ముద్రించినప్పుడు జరిగిన సభలోని
ప్రసంగాలలో ఒకటి
నా కెమెరా క్వాలిటీ భయంకరంగా వుంది
వీడియో చూడడం మానేసి ఆడియో వినడం మంచిదనిపిస్తుంది
ఆ సందర్భాన్ని పట్టుకోవాలనే తపన అంతే

గంగిశెట్టి లక్ష్మీనారాయణ గారి ప్రసంగం

గంగిశెట్టి లక్ష్మీనారాయణ గారి ప్రసంగం ఇది.
 వీరు మన రాయలసీమవాడే. 
పుట్టపర్తి అభిమాని
ఈకార్యక్రమం త్యాగరాయ గానసభ ప్రాగణంలో జరిగింది
గతంలో నాగపద్మిని అక్కయ్య ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించింది.
వీడియోక్వాలిటీ అంత బాగలేదు నా  ఫోన్ లో దయచేసి భరించవలసింది

12 జులై, 2016

బధిరన విలాపం

చెవుడు..
ఎవరు చెప్పిన మాటా వినపడద..
పదే పదే అడిగితే విసుక్కుంటారు..
ఎదురుగానే యేమేమో మాట్లాడుకుంటారు..

అప్పుడప్పుడూ పెద్దగా నవ్వుకుంటారు..
అవేమిటో తెలుసుకోవాలని ఆసక్తి..
చెప్పకపోతే.. విసుగు ..కోపం..

ఒకవేళ చెప్పినా ఒకేమాటని తనకి అర్థ అయ్యేవరకూ 
పదిసార్లు చెప్పడంవలన ఉత్పన్నమయ్యే హాస్యం వలన 
నవ్వుకుటున్న వాళ్ళని చూసి తనకూ నవ్వు
తనగురించే మాట్లాడుకుంటున్నారేమో అని అనుమానం..

..ఇది సామాన్యుడైన చెవిటివాని గోల
అదే యే మేధావో చెవిటివాడైతే..
వాళ్ళ చెవిటితనంపట్ల వాళ్ళ భావాలు ఎలా వుంటాయో కదా..
 

పుట్టపర్తి మాటల్లో అయితే..
''మళయాళ కవి వల్లత్తోల్ అంటే నాకు చాలా ప్రీతి
ఆ వల్లత్తోళ్ 'బధిరన విలాపం' అనే ఒక ఖండిక రాసినాడు
బహుశా 'నాకు చెవుడు ఉన్నదానివల్ల 

ఆ అభిమానం యేర్పడిందేమో..' అనిపిస్తుంది
 

అతడూ చెవిటివాడు పాపం
'చెవిటివాడి గోడు 'అని ..
చాలా గొప్ప కవిత్వం..
రాసినాడు పాపం
 

అట్లనే గాంధీజీ పైన ఒక కాంపొసిషన్ కూడా రాసినాడు వల్లత్తోళ్
ఇతర యే భాషలోనూ గాంధీజీని గురించి 

అంత గొప్పగా రాసి వుండరేమో ననిపిస్తుంది నాకు..''


కానీ మా అయ్యకు చెవిలో చీము కారటం వలన వచ్చింది..
దానికి మా అమ్మా..
మా అమ్మ గురించి యెంత చెప్పినా తక్కువే..
 

మా తట్టు చీపురులు వేరే విధంగా వుంటాయి..
వానిని మా రాయల సీమలో 'పరక' అంటాం

ఆ  పరక పుల్లలు చాలా నున్నగా వుంటాయి 

చివర్లో ముళ్లతో కూడిన కుచ్చు  వుంటుంది
 

బయట విదిలిస్తే ముళ్ళు రాలిపోతాయి
నున్నటిపరక పుల్లలను ఓ సైజులో విరిచి 
వాటికి పత్తి  చుట్టి 
దాదాపు వంద పుల్లలు అయ్యకు అందుబాటులో పెట్టేది
చెవిలో తీసుకోవాల్సినప్పుడల్లా అయ్య వాటిని ఉపయోగించేవారు..

కాస్త వయసైనాక..
అందరూ కూచుని మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు
మనం ఒకటి చెబితే అయ్యకు ఒకటి వినపడేది..
ఆ మాటలకు అమ్మ యెంత అందంగా గల గలా నవ్వేదో..
అమ్మ నవ్వును అయ్య సంతోషంగా చూసేవారో
 

అయ్య నోటివెంట ఒకమాట వచ్చిన క్షణమే 
అమ్మ దానిని ఆచరణలో పెట్టేది..
యీనాడు.. 

చిన్న చిన్న మాటలకు విడిపోతున్నారు..
ఆత్మ గౌరవమంటున్నారు..
స్వయం ఉపాధి అంటున్నారు.
 
కొంచం రాజీ కొంచం అర్థం చేసుకొనే మనసూ 
తల్లిదండ్రులు పిల్లలకు నేర్పాలి..
మన ఇంట్లో మన అన్నో తమ్ముడో దురుసుగా ప్రవర్తిస్తే 

దుర్వ్యసనాలకు లోనైతే వదిలేస్తామా.
కాస్త మారేవరకూ ఓపిక పట్టమా..

రాళ్ళపల్లి వారి అభిప్రాయం

6 జులై, 2016

సీతా ప తే ..


మధురై మణి అయ్యర్ ఇంగ్లీష్ నోట్

మధురై మణి అయ్యర్ ఇంగ్లీష్ నోట్ అందులోదే.. 

మా జానకి ..


మా అక్కయ్య రేడియోలో ఉద్యోగంలో  చేరిన తరువాత అయ్య కిష్టమైనవన్నీ కేసెట్ లో రికార్డ్ చేసుకువచ్చింది అది అయ్యకు ఒక అద్భుతమైన కానుక
 సమయం దొరికినప్పుడల్లా ఎంతో ప్రీతిగా వినేవారు. 

హితవు మాటలెంతో బాగ బల్కితివి.. అన్నచోట ఎంత ఎంజాయ్ చేసేవారో..2 జులై, 2016

సంహార తాండవము

సం హార తాండవము
ఈ తాండవము ప్రపంచ లయమును సూచించునని నాట్యశాస్త్రము పేర్కొనినది. 
మాయా వ్యామోహములనుండి 
జీవకోటిని విముక్తము చేసి 
తనలో ఐక్యము చేసుకొను తత్వము కలిగినది 
నటరాజు ప్రదర్శించిన సం హార తాండవము

"శోకమ్ము సంతోషమేకమ్ము నరకంబు
 నాకంబ నేకమ్మనంత మాకాశమ్ము
 పరిగతంబగు భూమి నవనిధులు బిల్వములు
 తరుణ బీజములు గొవ్విరులు, గసి మొగ్గలును  
 జఠరాంధకా రంబు పరిణాహి చంద్రికలు
 పరమ ఋషుల జ్ఞాన భరితులందరుకునే
 డద్వైవైత మద్వైతమని మాటి మాటి
 కద్వయముగా నొత్తి, యఖిల లోకము లా ర్వ.. "

సర్వ ప్రపంచము పరమత్మయందు లీనమై 
అద్వైత స్థితి ననుభవించినట్లు చెప్పబడుట చేత 
నిది సం హార  తాండవము. 
ఇది 
పంచకృత్యములలోని లయభావమును
 సూచించును
 ఈ విధముగా ఈ శివతాండవ కావ్యము 
'తలపైని చదలేటి అలలు తాండవమాడ '
అని సృష్టి భావము ప్రకటించు వర్ణనముతో ప్రారంభించబడి 
సం హార తాండవముతో ముగించబడినది. 
సృష్టి స్థితి తిరోధాన అనుగ్రహ లయాత్మకమైన ప్రంచకృత్యములు ప్రకటించు సప్త తాండవములు 
ఈ కావ్యమునందు వర్ణింపబడినవి. 

సంధ్యాసమయమున నటరాజు నృత్తము చేసినట్లు చెప్పబడి సంధ్యాతాండవముగ కని పించు నీ కావ్యము సప్త తాండవ వర్ణనము కలిగి 
" శివతాండవము" 
అను కావ్య నామమునకు విస్తృతార్థము స్థిరపరచినది
-వఝ ల  రంగాచార్య
శివతాండవము ఒక పరిశీలన.