14 డిసెం, 2011

"రసమో..!వ్యంగ్యమో..!భావమో..!
మరియతంద్రాలంకృతిన్యాసమో..!
ఇసుమంతైననెరుంగనోయి ప్రభువా..! 

యీ కొండలన్జింత వె..
క్కసమైనప్పుడు నెడ్చికొంటినదియే 

కావ్యాత్మగా మారె నీ..
యసమాన ప్రతిభా ప్రభావము 

సమ్మోహచ్చేద కౌక్షేయమై...."
"సాక్షాత్కారము "

                                                   
డైరెక్టర్ విశ్వనాధ్..
 సుమలత రాజశేఖర్ విశ్వనాధ్ గార్లు మా వూరికి వచ్చారు..
శృతిలయలు..సినిమా విజయం సందర్భంగా..
అయ్యను ఆహ్వానించారు..
రామకృష్ణా హైస్కూల్ లోనే సభ..
రాజశేఖర్ సుమలతలను అయ్యకు నమస్కరించమని విశ్వనాధ్ చెప్పారు..వారు పాదాలంటి అయ్యకు నమస్కరించారు.

అయ్య సినిమాల గురించి మాట్లాడుతూ..
ఈ సినిమా నేను చూడలేదు.
ఎప్పుడో ఎవరో చెప్పగా భక్త తుకారాం చూశాను..
నాకు నచ్చలేదు..అన్నారు..
బళ్ళారి రాఘవ హరిశ్చంద్ర నాటకాన్ని అయ్య ఎంతో గొప్పగా ఆ సభలో ఆవిష్కరించారు..
బళ్ళారి రాఘవ అభినయం చూసిన తాను వేరెవరినుంచీ అటువంటి నటనను ఆశించడంలేదని సున్నితంగా తన అభిప్రాయం చెప్పారు అయ్య.