25 మార్చి, 2015

పుట్టపర్తి వారి పక్కన కూర్చునే భాగ్యం

సరస్వతీపుత్ర పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు ఒక సభావేదికమీద 
తన పక్కనే కూర్చొన్న కథా రచయితతో 
”ఏమప్పా! ఇన్నాళ్లుగా కథలు రాస్తున్నావుగదా? 
ఎంత సంపాదించావు?” అని ప్రశ్నిస్తే 
దానికి ఆ కథా రచయిత 
”పుట్టపర్తి వారి పక్కన కూర్చునే భాగ్యం” 
అన్న సమాధానం ఇచ్చినట్లు చదువుతుంటాం. 

ఆ కథా రచయతని ”చిత్తూరు అయ్యవారు” అని కూడా అంటారు. ఎవరాయన

 సమాధానం మధురాంతకం రాజారాం
?http://piratla.blog.com/

రస నిష్ఠ

http://patrika.kinige.com/?p=3758


కనక ప్రసద్ గారికి క్షమాపణలతో తమరి వాక్యాలు ఉపయోగించుకున్నందుకు
మా అయ్య మీకర్థమైనంతగా మాకెప్పుడు అర్థమౌతారో అన్న దిగులుతో..
 http://patrika.kinige.com/?p=3758