27 అక్టో, 2013

పురోగమనము పుట్టపర్తి కవితా ఖండిక లో లభ్యమైన పుట్టపర్తి ఫోటో

"పురోగమనము" పుట్టపర్తి గేయ సంపుటి    లో లభ్యమైన (10.06.1951) పుట్టపర్తి ఫోటో