18 మే, 2014

సమీక్షావీక్షణం 'వ్యాస వాల్మీకం'

పుట్టపర్తి శత జయంతి సందర్భంగా వారి ముఖచిత్రంతో వచ్చిన శాలివాహన పత్రికఇది వ్యాస వాల్మీకం పై వచ్చిన సమీక్ష
డా.కె.బి.లక్ష్మి గారు
విపుల లో సంపాదకులు