22 మార్చి, 2013

"వేధ "

పాడుదునా ..
"మరణము"


ఒక దినము రాకుంటే ...????

అగ్ని వీణ కవితా ఖండిక