6 సెప్టెం, 2013

పుట్టపర్తి వారి శత జయంతి దూరదర్శన్ ఉత్సవం వీడియోశ్రీమాన్ పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులవారి
శత జయంతి దూరదర్శన్ ఉత్సవం వీడియో ఇది


ఇందులో 
పొత్తూరి వెంకటేశ్వర రావు గారు,
నరాల రామారెడ్డి గారు,
బుధ్ధ ప్రసాద్ గారు,
ఎందరో ప్రముఖులు ప్రసంగించారు
ఇది youtubeలోనిది

పెద్దలు పుట్టపర్తి వారితో తమ పరిచయాన్ని అనుబంధాన్ని  వివరిస్తున్నారు.