27 ఏప్రి, 2014

అతిశూన్యం..


రాత్రి పది గంటల సమయం
వీధిలో కారు ఆగింది..
అందులోంచీ అయ్య మరికొందరు దిగారు..
అందరూ లోపలికి వచ్చారు
ఎక్కడో సన్మానం నుంచీ వస్తున్నారు అయ్య..

అయ్య ముఖమంతా సంతోషం .. 

రాధ యేదీ..
రాధా..
రాధా..
వచ్చింది
రా.. రా.. రా..
కుటుంబ సభ్యులందరూ హాలులో చేరారు
చిన్న రాధ చుట్టూ అందరూ
అయ్య రాధను ఎత్తుకున్నారు ముద్దు పెట్టారు
రాధ వయసు ఎనిమిదేండ్లు
దింపారు
ఊ.. ఇప్పుడు నీకు సన్మానం..
అంటూ పూలమాల వేసి..
శాలువా కప్పి ..
అయ్య చప్పట్లు కొ
ట్టి నారు.. సంతోషంగా నవ్వేనారు అందరూ..చప్పట్లు
ఊ.. యేమైనా మాట్లాడు..

'మీరు నాకు సన్మానం చేసినందుకు కృతజ్ఞ తలు..'
అంది సిగ్గుగా  రాధ..
అంతే..
మళ్ళీ నవ్వులు..
నవ్వులు..
నవ్వులు.
ఊరంతా అయ్యను సన్మానిస్తే నిండిన 

అయ్య హృదయం ఇలా ఆనందించింది..